EEE : Explore Experience Exploit

Open samenwerkingsverbanden en waardenetwerken dwingen mensen steeds meer om zich buiten hun eigen vertrouwde wereld te bewegen. Uitwisselen van kennis, van ideeën en van initiatieven, met name tussen mensen uit sectoren die normaliter niet zo gauw met elkaar in contact staan leiden steeds vaker tot nieuwe inzichten, mogelijkheden en business.

Zo is het idee ontstaan om in een besloten community vanuit een gemeenschappelijke persoonlijke interesse in ‘The Unknown’ vorm te geven aan nieuwe mogelijkheden middels inspiratie en kennisdelen uit verschillende werelden. Met als doel om zonder winstoogmerk voor elkaar toegevoegde waarde te creëren die verder gaat dan ieder voor zichzelf kan realiseren. 

Formule en output

Veel communities zijn louter gericht op het uitwisselen van informatie en kennis. Voor Explore Experience and Exploit is dat niet het enige doel. De formule is er juist ook op gericht om naast het delen van kennis, de inspiratie bron te zijn voor nieuwe creatieve uitdagingen.  Nieuwe business proposities voor leden van de community. De ervaring is, dat juist door het bij elkaar brengen van verschillende bedrijven, disciplines en branches op creatieve wijze nieuwe inzichten ontstaan. Inzichten kunnen leiden tot initiatieven. Extensies van bestaande business, maar ook vernieuwingen daarbuiten. De formule biedt ruimte voor inspirerende sessies en initiatieven. Samenvattend dus zowel een kennis netwerk, relatie netwerk als een inspiratie bron voor de leden van de community.

De output voor de deelnemers bestaat uit kennis, professionalisering, intensivering en uitbreiding van het relatienetwerk en nieuwe business opportunities. ChangeVision kan aan de hand van de output een zogenaamde “glossy” publiceren die de deelnemers en andere belangstellende wordt verspreid. Dde website van ChangeVision geldt als “uithangbord” voor output, in de vorm samenvattingen, video’s en ander beeldmateriaal.

De community komt één tot enkele keren per jaar bij elkaar voor een round table, waarbij gezamenlijke thema’s voor de komende periode worden verkend. Deze thema’s worden via discussies verder uitgediept.

Profiel van de leden

De leden moeten nauw betrokken zijn bij business development in hun eigen organisatie. Zij hebben beslissingsbevoegdheid of zitten in een besluitvoorbereidende rol daar dicht tegenaan. Zij moeten een gedegen kennis hebben van hun eigen marktgebied, maar vooral ook open zijn voor “out of the box” denken.

Sleutelwoorden voor de “code of conduct” van de deelnemers zijn: integriteit, senioriteit, creativiteit en dadendrang.

De deelname aan sessies is besloten. Dat wil zeggen dat de community leden op uitnodiging participeren.

De community gaat uit van gelijkwaardigheid, maar kent een aantal “ambassadeurs” die als inspirator en moderator worden ingezet. Dit zijn rollen die in de tijd wisselen.

EEE | Ondanks de Crisis... Partners