Privacy Policy ChangeVision

Inleiding

Deze “privacy policy” is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ChangeVision B.V., ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 20163495, waaronder de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de website www.ChangeVision.nl (de Website).

ChangeVision respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid. Deze privacy policy geeft inzicht in de wijze waarop ChangeVision persoonsgegevens verzamelt, beschermt, gebruikt en doorgeeft. Ook geeft de privacy policy informatie over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die ChangeVision over u verkrijgt, gebruikt en bewaart.

Lees deze privacy policy zorgvuldig door. Door de Website te bezoeken en te gebruiken, bevestigt u dat u deze privacy policy heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Wij kunnen deze privacy policy van tijd tot tijd wijzigen. Op de Website heeft u altijd toegang tot de laatste versie van deze privacy policy.

ChangeVision verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en andere geldende en van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens (hierna: de Wet- en Regelgeving).

Verwerking van persoonsgegevens door ChangeVision

ChangeVision heeft een aantal activiteiten waarbij zij persoonsgegevens verwerkt. Zo beheert ChangeVision een database met gegevens van klanten, kernleden, business partners en leveranciers. Ook organiseert ChangeVision evenementen.

De activiteiten van ChangeVision zijn nader omschreven en toegelicht op de Website. Indien u meer informatie wenst over de (invulling van) de activiteiten van ChangeVision, verwijzen wij u dan ook naar onze Website www.ChangeVision.nl. De wijze waarop ChangeVision persoonsgegevens verwerkt in het kader van voornoemde activiteiten, en welke rol ChangeVision daarbij heeft in de zin van de Wet- en Regelgeving, wordt hieronder uiteengezet.

Database

ChangeVision beheert een database waarin zij contactgegevens van klanten, kernleden, business partners en leveranciers opslaat teneinde het versturen van nieuwsbrieven (de Database).

Welke persoonsgegevens verwerkt ChangeVision

ChangeVision verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens in het kader van de database:

 • gegevens van klanten, kernleden, business partners en leveranciers.

ChangeVision verkrijgt en verwerkt deze persoonsgegevens via de klant, kernlid, businesspartner of via de leverancier.

Hoe verzamelt ChangeVision de persoonsgegevens?

ChangeVision krijgt de hiervoor genoemde persoonsgegevens aangeleverd van klanten, kernleden, business partners of leveranciers waarmee zij samenwerkt alsmede via aanmeldingen via de Website of nieuwsbrieven. Het is niet gebruikelijk dat ChangeVision persoonsgegevens op een andere wijze verzamelt.

Wat doet ChangeVision met de persoonsgegevens?

ChangeVision verwerkt de persoonsgegevens die zij krijgt aangeleverd in het kader van de Database, voor het opzetten, gebruiken, beheren en toegankelijk maken van de Database. ChangeVision verricht onder andere de volgende activiteiten met persoonsgegevens:

 • verzamelen;
 • vastleggen;
 • ordenen & sorteren;
 • bewaren;
 • bijwerken;
 • raadplegen;
 • verwijderen.

Voor welke doeleinden verwerkt ChangeVision de persoonsgegevens?

Het overkoepelende doeleinde waarvoor ChangeVision persoonsgegevens verwerkt, is het op een optimale manier kunnen informeren van klanten, kernleden, business partners en leveranciers.

Meer concreet hanteert ChangeVision de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • ChangeVision verzamelt persoonsgegevens om deze te kunnen opslaan in de database om zo een bruikbare en zo volledig mogelijke database te creëren;
 • ChangeVision ordent en sorteert de gegevens die zijn aangeleverd om het beheer en gebruik van de database zo efficiënt en praktisch mogelijk te maken’
 • ChangeVision bewaart en verwijdert persoonsgegevens in overeenstemming met “Bewaren van uw persoonsgegevens” van deze privacy policy;
 • ChangeVision werkt gegevens bij, verwijdert of actualiseert gegevens indien een betrokkene daarom verzoekt op basis van zijn of haar wettelijke rechten daartoe.

Cookies en Web Beacons

ChangeVision verzamelt zelf geen persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies of web beacons op haar Website. Als u gebruik maakt van de Website kunnen echter wel cookies van derden worden geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt opgeslagen op uw computer, telefoon of ander apparaat waarmee u de Website bezoekt, zodat de website bijvoorbeeld kan onthouden wie u bent en/of wat uw voorkeurstaal is voor de Website. Web beacons zijn elektronische plaatjes die het de Website mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies, zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld.

U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen als deze worden geplaatst. Door het uitschakelen van cookies, of door cookies te weigeren, kan het zijn dat niet alle functies van de Website optimaal werken.

De Website kan links naar websites en services van derden bevatten, zoals links naar social media platforms. ChangeVision is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden. Deze derden hebben elk een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. WIj adviseren u het privacybeleid van deze derden te lezen voordat u deze websites bezoekt of van deze diensten gebruik maakt.

Organiseren van events en bijeenkomsten

ChangeVision organiseert op regelmatige basis events en bijeenkomsten. Ook in dit verband verwerkt ChangeVision persoonsgegevens te weten:

 • (Bedrijfs)namen;
 • Functies;
 • Email adressen en
 • Telefoonnummers.

ChangeVision gebruikt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 • Benaderen van partijen zoals klanten, kernleden, business partners en leveranciers met informatie over evenementen en bijeenkomsten;
 • Het verzenden van uitnodigingen;
 • Het bijhouden van gastenlijsten en
 • Het verzenden van de nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

ChangeVision schakelt, waar nodig, externe partijen in om bepaalde diensten aan ChangeVision te verlenen, zoals IT leveranciers en partijen die ChangeVision helpen bij de organisatie van evenementen. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 • (Bedrijfs)namen;
 • Functies;
 • Email adressen;
 • Telefoonnummers.

ChangeVision gebruikt deze gegevens om contact te hebben met haar leveranciers onder andere voor de volgende doeleinden:

 • Afspraken maken over onderhoud van apparatuur ChangeVision;
 • Organisatie van events en bijeenkomsten;
 • Het voeren van overleg over contracten met leveranciers en de uitvoering daarvan;
 • Het plaatsen, afhandelen en of afroepen van bestellingen.

Bescherming persoonsgegevens

ChangeVision neemt diverse technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze privacy policy en met de Wet- en regelgeving te verwerken. Deze maatregelen dienen daartoe uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, aanpassing, openbaarmaking, vernietiging, diefstal of ongeautoriseerde toegang en/of verwerking.

Voor deze technische beveiliging van uw persoonsgegevens heeft ChangeVision een gerenommeerde ICT dienstverlener ingeschakeld.

Verder maakt ChangeVision geheimhoudings afspraken met haar medewerkers en sluit zij, waar relevant, bewerkersovereenkomsten af met externe partijen die toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens. In dergelijke bewerkersovereenkomsten (of verwerkersovereenkomst) worden bijvoorbeeld afspraken vastgelegd over wat deze partijen wel en niet mogen doen met de persoonsgegevens en hoe zij deze moeten beveiligen.

Locatie van de server

ChangeVision maakt gebruik van een server om haar informatie (waaronder persoonsgegevens) op te slaan. Deze server wordt beheerd door een gerenommeerde ICT dienstverlener en bevindt zich alleen in Nederland.

Gegevensoverdracht

ChangeVision zal geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Mocht in de toekomst dit wel van toepassing zijn dan zal ChangeVision adequate maatregelen treffen om te garanderen dat uitwisseling van uw persoonsgegevens altijd plaatsvindt overeenkomstig de Wet- en Regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van EU Model Contracten.

Bewaren van persoonsgegevens

ChangeVision is zich bewust van het belang van het tijdig verwijderen van persoonsgegevens. ChangeVision bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ChangeVision de persoonsgegevens heeft verkregen en waarvoor zij de persoonsgegevens verwerkt. Het is inherent aan het doeleinde van de Database dat de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen, worden bewaard zolang de Database in stand is en blijft. Voor het overige hanteert ChangeVision de volgende bewaartermijnen voor de soorten persoonsgegevens die zij verwerkt.

 • Persoonsgegevens van bezoekers van events en bijeenkomsten;
 • Zolang als de desbetreffende personen nog werkzaam zijn bij dezelfde werkgever dan wel voor een andere werkgever in de relevante sector;
 • Zolang de desbetreffende personen nog een belang hebben om uitnodigingen te ontvangen voor events en of bijeenkomsten;
 • Zolang als de desbetreffende personen de nieuwsbrief wensen te ontvangen of hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van ontwikkelingen.

Uiteraard op voorwaarde dat deze personen geen bezwaar hebben gemaakt tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

 • Persoonsgegevens van leveranciers: zolang ChangeVision een contractuele relatie heeft met de betreffende leverancier of afnemer en zolang de desbetreffende persoon nog werkzaam is bij de leverancier of afnemer in kwestie.

Uitoefening van rechten en contact

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u het recht daartegen bezwaar te maken en heeft u het recht om ChangeVision te verzoeken (i) om inzage te geven in uw gegevens, (ii) om deze gegevens te verbeteren als er fouten in zitten, (iii) om deze gegevens te verwijderen, (iv) om het gebruik van deze gegevens te beperken en (v) om uw gegevens over te laten dragen aan een andere partij.

Graag benadrukken wij dat het gebruiken van bovenstaande rechten enkel gevolgen heeft voor de toekomst. Het is namelijk niet mogelijk om gebruik (inclusief verstrekking aan derden) van uw gegevens dat (die) al heeft plaatsgevonden ongedaan te maken.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, of vragen of klachten in dat opzicht heeft, kunt u altijd een vraag of klacht hierover indienen bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens door ChangeVision, kunt u daarvoor altijd contact opnemen door een e-mail te sturen naar info[at]ChangeVision.nl

GLOSSY